Upozornění - prodej alkoholických nápojů je povolen pouze osobám starším 18 let!

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů, které provádí společnost AustriaWein s.r.o. v souladu s GDPR

Informace se vydává v souladu s článkem 13 odst. 1 a 2 GDPR [1] a řeší situaci, kdy jsou osobní údaje získány přímo od subjektu údajů, a to registrací fyzické osoby pro účel objednávky zboží a služeb společnosti AustriaWein s.r.o., odběr novinek společnosti AustriWein s.r.o. včetně odběru Newsletteru. Tyto informace se poskytují fyzické osobě v okamžiku jejich získání.

 1. Obsah informační povinnosti podle čl. 13 GDPR:
 2. Správcemosobních údajů je společnost AustriaWein s.r.o. se sídlem Hrusická 2514, 141 00 Praha 4 IČ: 25146548 (dále také Správce);
 3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů;
 4. Účelem zpracování, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, je identifikace odběratele/klienta, který se registruje jako fyzická osoba/zástupce právnické osoby pro účel objednávky zboží a služeb společnosti AustriaWein s.r.o., odběr novinek společnosti AustriaWein s.r.o. včetně odběru Newsletteru.
 5. Právním základempro zpracování osobních údajů je v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR:
 6. zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů; (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)
 7. zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje; (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR); tento právní titul vychází zejména z obchodního zákoníku a právních předpisů upravujících povinnosti Správce při vedení účetních dokladů podle zákona o účetnictví a souvisejících právních předpisů;

iii. zpracování je nezbytné pro účely realizace oprávněných zájmů Správce, jehož záměrem je poskytovat kvalitní služby a nabízet novinky v oblasti služeb a obchodních činností. Správce vyhodnotil zpracování Vašich kontaktních údajů jako způsob, který minimalizuje možná rizika zásahu do Vašeho soukromí; (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

 1. Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty dalšímu příjemci.
 2. Správce nemá úmysl předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
 3. Doba, po kterou budou osobní údaje zpracovány, vyplývá z právních předpisů upravujících povinnosti Správce při realizaci obchodní činnosti včetně vedení účetních dokladů podle zákona o účetnictví a souvisejících právních předpisů; dále se doba zpracování osobních údajů řídí Vaším zájmem o nabízené produkty a služby Správce. Pokud se rozhodnete, že již dále nemáte zájem o tyto služby, můžete jejich nabízení odmítnout v souladu s čl. 21 GDPR, který upravuje právo na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
 4. Za podmínek stanovených v čl. 15 a násl. GDPR máte právo požadovat od Správce přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jakož i právo na přenositelnost údajů.
 5. Pokud byste se domníval (a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno GDPR, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 6. Pro účely sjednání a realizace smluvních podmínek své osobní údaje máte povinnost osobní údaje poskytnout. V případě využívání dalších služeb je poskytnutí Vašich kontaktních osobních údajů nutným a nezbytným požadavkem pro splnění Vašeho očekávání v souvislosti s nabídkou našich informací a služeb.
 7. V rámci zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, uvedenému v čl. 22 odst. [2] 1 a 4 GDPR. Pokud jde o profilování, toto je ze strany Správce prováděno jen jako možná preference pro zasílání nabídky zboží a služeb podle dřívějšího výběru zákazníka bez jakýchkoliv negativních důsledků pro zákazníka. Zákazník má kdykoliv právo vznést námitku vůči profilování v souladu s čl. 21 GDPR.
 8. Správce nehodlá Vaše osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, než je účel, pro který byly shromážděny.

 

Kliknutím na tyto informace jste potvrdil (a), že jste se seznámil(a) s obsahem informační povinnosti Správce.

 

[1] Obecné nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 - Informace a přístup k osobním údajům

[2] Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 f), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.